« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Weterynarz

Inna nazwa: lekarz weterynarii
FPM/Thinkstock
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Weterynarz to specjalista, który zajmuje się leczeniem zwierząt. Pod swoją opieką może mieć zarówno zwierzęta domowe jak i hodowlane. Do jego podstawowych obowiązków należy badanie i ocena stanu zdrowia zwierząt, rozpoznawanie i leczenie chorób oraz zapobieganie im. Weterynarz udziela również porad i konsultacji właścicielom zwierząt w zakresie właściwej pielęgnacji. Zdarza się, że wykonuje badania laboratoryjno-diagnostyczne oraz przeprowadza zabiegi chirurgiczne. Posiada uprawnienia do wydawania opinii, orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych, recept oraz dawkowania leków.

Dodatkowe czynności zawodowe zależą od miejsca pracy tego specjalisty. Jeśli weterynarz jest pracownikiem inspekcji weterynaryjnej, to pełni nadzór nad podmiotami zajmującymi się hodowlą zwierząt gospodarskich, m.in. trzody chlewnej, bydła. Głównym zadaniem weterynarza pracującego w ubojni, zakładzie produkcyjnym czy w punkcie kontroli weterynaryjnej na granicy państwa jest badanie produktów pochodzenia zwierzęcego. Może on kontrolować zwierzęta przyjmowane do magazynu żywca oraz sposób przekazywania ich do uboju. Pełni również nadzór nad zdrowiem pracowników pod kątem przepisów sanitarno-epidemiologicznych. Lekarz weterynarii, który pracuje przy fermie hodowlanej, opiekuje się dużym stadem zwierząt. Czuwa nad ich właściwym stanem zdrowia, podejmuje działania profilaktyczne oraz ocenia ich zdolności rozrodcze. Pracując w placówce naukowo-badawczej, weterynarz zajmuje się działalnością dydaktyczną, prowadzi badania, dokonuje ekspertyz oraz udziela konsultacji np. Ministerstwu Rolnictwa lub wojewódzkim lekarzom weterynarii.

Weterynarz najczęściej wykonuje swoje obowiązki samodzielnie, lecz bardzo często kontaktuje się z innymi ludźmi – właścicielami zwierząt, hodowcami. Dlatego niezwykle ważna w tym zawodzie jest komunikatywność. Zdarzają się sytuacje, w których weterynarze pracują w większych zespołach, np. podczas trudnych zabiegów chirurgicznych lub w nadzorze weterynaryjnym. Wówczas niezbędna jest umiejętność współdziałania i bycia otwartym na innych.

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

Jako weterynarz pracy możesz szukać w zakładach leczniczych dla zwierząt: gabinetach, przychodniach, lecznicach i klinikach weterynaryjnych, a także w inspektoratach weterynaryjnych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych oraz w ogrodach zoologicznych. Pracowników o takiej specjalności szukają także w ubojniach, zakładach produkcyjnych przemysłu spożywczego oraz fermach hodowlanych. Innym dostępnym miejscem pracy jest laboratorium diagnostyczne, instytut badawczy lub firma farmaceutyczna.

Weterynarz pracujący w lecznicy ma do dyspozycji gabinet wyposażony w aparaturę i sprzęt dostosowany do zakresu świadczonych usług. W lecznicach małych zwierząt specjaliści pracują najczęściej 8 godzin dziennie. Jednak większe przychodnie i kliniki są czynne całą dobę, co oznacza system zmianowy, nocne dyżury oraz pracę w weekendy i dni świąteczne.

Praca weterynarza inaczej wygląda w warunkach wiejskich. Najczęściej ma ona charakter wyjazdowy. Zwykle lekarz wykonuje swoje obowiązki w stajni, oborze czy na pastwisku. Warunki pracy bywają bardzo trudne. W pomieszczeniach panuje nieprzyjemny zapach, brakuje dobrego oświetlenia. Weterynarz podejmujący pracę w ośrodkach wiejskich musi być przygotowany do całodobowego udzielania pomocy zwierzętom. W jego pracy może pojawić się także pewna sezonowość, ze względu na prowadzenie niektórych akcji profilaktycznych w określonych porach roku.

Inspektor weterynaryjny również musi brać pod uwagę liczne wyjazdy w teren. Jego podstawowa praca wykonywana jest bezpośrednio w hodowli lub ubojni. Zwykle pracuje 8 godzin dziennie.

Weterynarz może zdecydować się także na założenie własnej działalności gospodarczej. Najprostszą formą prowadzenia praktyki zawodowej jest otworzenie gabinetu weterynaryjnego. Aby to jednak uczynić, oprócz odpowiedniego wykształcenia i prawa do wykonywania zawodu, niezbędne jest członkostwo w Okręgowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej. Szczegółowe wytyczne dotyczące wyposażenia gabinetu oraz zasad jego działania są określone przez prawo (można je znaleźć w rozporządzeniu ministra odpowiedzialnego za rolnictwo).

Weterynarz, który chciałby założyć prywatną przychodnię lub lecznicę weterynaryjną, musi posiadać odpowiedni staż zawodowy. W przypadku otworzenia przychodni – minimum jeden rok, lecznicy – minimum dwa lata. Z kolei założenie własnej kliniki lub laboratorium diagnostycznego wymaga co najmniej pięciu lat doświadczenia w zawodzie weterynarza.

Umiejętności i styl pracy 

Jeśli myślisz o pracy w zawodzie weterynarza, powinnaś/powinieneś przede wszystkim lubić zwierzęta i wykazywać chęć niesienia im pomocy. Będziesz potrzebowała/potrzebował zdolności wzbudzania w zwierzętach zaufania oraz cierpliwości. Liczy się także odwaga, gdyż Twoimi pacjentami mogą być zwierzęta przestraszone lub agresywne. Przyda Ci się także dobra podzielność uwagi, umiejętność szybkiego reagowania, spostrzegawczość, logiczne myślenie oraz dobra pamięć. Konieczna w tym zawodzie jest także dokładność i precyzja, zwłaszcza podczas zabiegów operacyjnych. Ważna jest sprawność manualna i wrażliwy dotyk. Nie może Ci zabraknąć odporności psychicznej, szczególnie w tych sytuacjach, kiedy metody leczenia zawodzą i nie widać poprawy zdrowia u pacjenta.


 

Jak zdobyć taki zawód? 

Aby móc pracować w zawodzie weterynarza, konieczne jest ukończenie studiów wyższych na wydziale medycyny weterynaryjnej. Przykładowy program studiów znajdziesz tutaj. Nauka trwa 11 semestrów i zakończona jest uzyskaniem tytułu lekarza weterynarii. Nie jest to jednak wystarczające do podjęcia zatrudnienia. Młody weterynarz po ukończeniu studiów powinien złożyć wniosek o prawo wykonywania zawodu do Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Warto pamiętać, że studia dają jedynie ogólną wiedzę z zakresu weterynarii. Podczas ich trwania studenci nie mogą wybrać specjalizacji. Dopiero po otrzymaniu dyplomu i przepracowaniu minimum dwóch lat w zawodzie, weterynarz może rozpocząć studia specjalizacyjne. Są one prowadzone przez Państwowy Instytut Weterynaryjny. Weterynarz ma do wyboru 17 specjalizacji, m. in. chirurgię weterynaryjną, radiologię weterynaryjną czy weterynaryjną diagnostykę laboratoryjną. Specjalizacje przyznaje Komisja do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii.

W praktyce weterynaryjnej niezbędne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji. Weterynarze mają do dyspozycji szeroką gamę szkoleń doskonalących. Dłuższa przerwa w wykonywaniu zawodu (powyżej pięciu lat) wymaga uaktualnienia swojej wiedzy i umiejętności. Okręgowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna ustala program i zasady przeszkolenia uzupełniającego.


 

Przydatne linki 

Więcej szczegółowych informacji o zawodzie lekarza weterynarii na stronie: doradca.praca.gov.pl

Warto zobaczyć:

  • www.wetgiw.gov.pl – strona Głównego Inspektoratu Weterynarii.
  • www.pslwmz.org.pl – to oficjalny portal Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt.
  • www.weterynarz.com.pl – to portal przeznaczony dla właścicieli zwierząt i lekarzy weterynarii; znajdziesz tu wiele artykułów dotyczących pielęgnacji zwierząt, leczenia czworonogów oraz obowiązujące przepisy prawne.
  • www.izbawet.opole.pl/kodeks.php - tutaj możesz zapoznać się z Kodeksem Etycznym Lekarza Weterynarii.