Nie mam pracy. Do kogo mogę się zwrócić o pomoc materialną?
Powiatowy urząd pracy (PUP)

Wersja do wydruku

Rejestrując się w swoim PUP możesz liczyć na wsparcie finansowe w postaci:

  • zasiłku dla bezrobotnych,
  • stypendium dla bezrobotnych w okresie odbywania szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, kontynuowania nauki lub studiów podyplomowych,
  • dodatku aktywizacyjnego,
  • refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,
  • świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Szczegółowe informacje na temat warunków przyznawania środków oraz obowiązujące stawki znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia.

Powiatowe urzędy pracy działają w oparciu o Ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Komentarze

Witam dźwigi hydrauliczne http://montownia.eu/dzwigi-hydrauliczne nowość na rynku