« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Adwokat

zawód rozwojowyzawód rozwojowy
zawód, co do którego przewiduje się w przyszłości wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy
FPM/Thinkstock
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Adwokat (w języku potocznym może być określany mianem mecenasa) to osoba, która świadczy pomoc prawną tym, których interesy indywidualne zostały naruszone lub zagrożone. A zatem jego klientami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz wszelkie instytucje, które nawet nie posiadają osobowości prawnej. Pomoc prawna adwokata polega na reprezentowaniu strony przed sądem, organami administracji lub instytucjami, a także obronie oskarżonych w sprawach karnych. Ponadto do zadań adwokata należy udzielanie porad, sporządzanie opinii oraz opracowywanie projektów aktów prawnych. Adwokaci angażowani są do tworzenia umów, statutów i innych dokumentów.

Pomoc w przypadku osób fizycznych dotyczy najczęściej zagadnień z obszaru prawa cywilnego, rodzinnego i karnego, m.in. rozwodów, separacji, alimentów, ustalenia opieki na dziećmi, spraw komorniczych czy własnościowych. Obsługa podmiotów prawnych obejmuje z kolei pomoc w obszarach prawa gospodarczego, cywilnego i finansowego – najczęściej chodzi o doradztwo w skomplikowanych transakcjach, przygotowanie profesjonalnych projektów umów, pism procesowych, a także opinii i ekspertyz prawnych.

Praca w zawodzie adwokata ma charakter indywidualny i samodzielny, chociaż z drugiej strony kontakty z ludźmi w tej profesji są niezbędne i bardzo intensywne. Dotyczą one przede wszystkim relacji z klientami, ale także z innymi prawnikami (adwokatami, sędziami czy prokuratorami) lub urzędnikami. Adwokat może mieć również styczność z aplikantami, czyli osobami, które ukończyły studia prawnicze i zdały egzamin dopuszczający do odbywania aplikacji adwokackiej. Ich głównymi zadaniami są praktyczna nauka zawodu i wykonywanie powierzonych zadań.

Warto wspomnieć, że wśród profesji prawniczych istnieje zawód radcy prawnego, który jest zajęciem bardzo zbliżonym do zawodu adwokata. Radca udziela pomocy prawnej i reprezentuje swoich klientów przed sądami i urzędami we wszystkich sprawach, z wyjątkiem postępowań karnych i postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe. Jego klientami są przede wszystkim podmioty gospodarcze, chociaż dzięki zwiększeniu kompetencji zawodowych coraz częściej radcowie prawni reprezentują również interesy osób fizycznych np. w sprawach rodzinnych lub pracowniczych.

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

Jako adwokat będziesz pracować jako przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą, bowiem nie wolno Ci będzie pozostawać w stosunku pracy, aby nie powodować zależności od pracodawcy (w przeciwieństwie do niego radca prawny może wykonywać swój zawód w ramach umowy o pracę w firmie albo organach państwowych i samorządowych). Możesz otworzyć jednoosobową kancelarię adwokacką lub pracować w kancelarii wieloosobowej.

Swoje obowiązki wykonywać będziesz w pomieszczeniach zamkniętych, głównie w kancelarii, sądzie lub urzędzie. Kontakty z klientami wymagać będą dość częstego przemieszczania się, czasem na duże odległości. Zazwyczaj pracować będziesz w stałych godzinach, choć warto dodać, że niezależność i samodzielność w tym zawodzie stwarza możliwość elastycznego ustalania czasu pracy.

Adwokat posługuje się w pracy typowymi urządzeniami biurowymi, takimi jak komputer, drukarka, kserokopiarka czy niszczarka, a także bardzo często korzysta z urządzeń komunikacyjnych, tj. telefonu stacjonarnego i komórkowego czy faksu. Należy podkreślić, że od adwokata wymagany jest nienaganny strój – elegancki i stonowany. Z kolei w czasie rozpraw sądowych adwokat używa togi jako stroju urzędowego.

Adwokat podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej przed sądem okręgowej rady adwokackiej za postępowanie sprzeczne z prawem, z zasadami etyki lub za naruszenie swych obowiązków zawodowych. W szczególnych przypadkach za szkodę wyrządzoną klientowi swoim działaniem lub zaniechaniem obrony może odpowiadać także cywilnie. Kary dyscyplinarne to: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zawieszenie w czynnościach zawodowych na czas od 3 miesięcy do 5 lat, a także wydalenie z adwokatury.

Kandydatom do tego zawodu nie stawia się specjalnych wymagań zdrowotnych, chociaż wskazana jest dobra ogólna sprawność fizyczna, dobry wzrok, słuch oraz prawidłowa wymowa.

Umiejętności i styl pracy 

Jeśli myślisz o zostaniu adwokatem, przede wszystkim powinieneś doskonalić łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie. Poza tym bardzo ważna jest zdolność przekonywania, a także umiejętność uważnego słuchania i obserwowania. Od adwokata wymaga się również cierpliwości, empatii oraz szacunku dla drugiego człowieka.

Adwokat w swojej codziennej pracy musi zapoznawać się z wieloma aktami spraw oraz na bieżąco śledzić wszelkie zmiany w prawie. W związku z tym powinnaś/ powinieneś posiadać dobrą pamięć oraz zdolność do szybkiego uczenia się. Niezbędna do wielogodzinnej pracy nad rozwiązaniem problemu klienta jest umiejętność koncentracji uwagi. Z drugiej strony istota jest jej podzielność. Dobry adwokat powinien cechować się sporym refleksem, by w porę udzielić celnej riposty. Z tym związana jest umiejętność szczególnie przydatna na sali sądowej, a mianowicie zdolność do panowania nad własnymi emocjami.

Ponadto nie może Ci zabraknąć umiejętności logicznego i twórczego rozumowania oraz wysokiego poczucia odpowiedzialności, gotowości do ciężkiej pracy i zdolności organizacyjnych.

Jak zdobyć taki zawód? 

Droga do uzyskania zawodu adwokata jest ściśle określona. Pierwszym krokiem jest podjęcie jednolitych studiów magisterskich na jednym z uniwersyteckich wydziałów prawa. Uczelni, które mają taki kierunek w swojej ofercie, jest wiele, m.in. są to: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie czy Katolicki Uniwersytet Lubelski. W programie zajęć znajdą się takie przedmioty jak: prawoznawstwo, logika prawnicza, prawo konstytucyjne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo cywilne, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo finansów publicznych i wiele innych (szczegółowe treści programowe znajdziesz tutaj).

Kolejny etap to trwająca 3,5 roku aplikacja adwokacka zakończona egzaminem zawodowym. Dopiero po jego zaliczeniu aplikant może zostać pełnoprawnym członkiem adwokatury (palestry). Jednocześnie młody prawnik musi zostać wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez izbę adwokacką, która stanowi zawodową korporację (obecnie na terenie kraju działają 24 izby adwokackie). Przyszły adwokat musi cieszyć się nieskazitelnym charakterem i swym dotychczasowym zachowaniem musi dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu, korzystać w pełni z praw publicznych, mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz władać językiem polskim w mowie i piśmie. Dodatkowo przydatna w sprawnym wypełnianiu obowiązków zawodowych może okazać się znajomość języka obcego, obsługi komputera czy prawo jazdy.

Przydatne linki 

Więcej o czynnościach zawodowych adwokata przeczytasz w serwisie Doradca 2000.

Warto zobaczyć:

  • www.nra.pl – to strona Naczelnej Rady Adwokackiej, czyli ogólnokrajowego organu samorządu adwokackiego, który składa Prezydentowi RP coroczne sprawozdanie z działalności adwokatury oraz przedstawia informacje problemowe.
  • www.e-adwokat.com – to portal adwokatów, gdzie możesz np. zapoznać się najnowszymi aktualnościami branżowymi z kraju i ze świata, informacjami na temat regulaminów adwokackich czy aplikacji adwokackiej.
  • www.forumprawne.org – to internetowe forum dyskusyjne, na którym m.in. możesz skorzystać z bezpłatnych porad i pomocy prawnej.

Zawody pokrewne

- baza zewnętrzna -

Komentarze

zdolność improwizacji sytuacyjnej, językowej