« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Agent ubezpieczeniowy  / agentka ubezpieczeniowa

Inna nazwa: pośrednik ubezpieczeniowy
FPM/Thinkstock
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Agent ubezpieczeniowy to przedstawiciel określonego towarzystwa ubezpieczeniowego. Zajmuje się doradztwem w zakresie wyboru odpowiedniej polisy, prezentując przy tym produkty ubezpieczyciela, doprowadzając docelowo do zawarcia umowy między klientem a firmą ubezpieczeniową. W jej rezultacie klient zobowiązuje się do wpłacania określonych składek na konto firmy, a ta w zamian obejmuje go ochroną ubezpieczeniową na wypadek zaistnienia określonych w umowie sytuacji losowych np. śmierci, choroby, wypadku komunikacyjnego, pożaru, zalania mieszkania oraz innych.

Agent działa na podstawie upoważnienia wydanego przez firmę ubezpieczeniową, którą reprezentuje. Kolejne czynności wykonywane przez agenta to: znalezienie klienta zainteresowanego produktem ubezpieczeniowym, pomoc w określeniu jego potrzeb ubezpieczeniowych, przygotowanie oferty produktu odpowiedniego do potrzeb, sprzedaż produktu, pomoc w wypełnieniu deklaracji przystąpienia do ubezpieczenia, przekazanie jej do firmy oraz ewentualna pomoc w organizacji odpowiednich dokumentów (np. wyników badań lekarskich), dostarczenie klientowi polisy oraz systematyczny kontakt z klientem w późniejszym czasie.

Agent ubezpieczeniowy – inaczej niż broker ubezpieczeniowy, który szuka dla klienta produktów w ofercie wielu firm – w pierwszej kolejności reprezentuje ubezpieczyciela. Agent może być pracownikiem firmy ubezpieczeniowej lub też prowadzić własną działalność gospodarczą, świadcząc usługi ubezpieczeniowe. To ostatnie rozwiązanie jest spotykane coraz częściej.

W związku z tym, że oferta firm ubezpieczeniowych jest coraz bogatsza, istnieją grupy agentów specjalizujące się w pośredniczeniu/sprzedaży określonych grup usług: ubezpieczeń na życie indywidualnych i grupowych, majątkowych, komunikacyjnych, turystycznych, emerytalnych, mienia, firm czy odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem określonego zawodu.

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

Miejsce pracy agenta ubezpieczeniowego zależy przede wszystkim od rodzaju usług, w których się specjalizuje oraz typu klientów, których obsługuje. Agent zajmujący się sprzedażą ubezpieczeń na życie pracuje głównie w oddziale bądź agencji, do której przynależy, a także w mieszkaniu klienta oraz własnym. Agent oferujący ubezpieczenia komunikacyjne pracuje najczęściej we własnym biurze. Natomiast zajmujący się ubezpieczeniami dla firm – w biurze klienta oraz własnym.

Niezależnie od wybranej specjalności, czekać Cię będzie praca biurowa polegająca na telefonicznym bądź mailowym umawianiu spotkań, przygotowywaniu dokumentów i ofert oraz spotkania z klientami wymagające przemieszczania się i pokonywania niekiedy sporych odległości. Ułatwieniem w takich sytuacjach jest samochód, dzięki któremu dotarcie do klienta staje się łatwiejsze i szybsze.

W zawodzie agenta brak jest czynników szczególnie niebezpiecznych lub zagrażających życiu i zdrowiu. Trudno też mówić o chorobach zawodowych właściwych dla tej grupy pracowników.

Umiejętności i styl pracy 

Kluczową umiejętnością w pracy agenta ubezpieczeniowego jest zdolność skutecznego pozyskiwania klientów. Ponieważ wynagrodzenie agenta jest przede wszystkim wynagrodzeniem prowizyjnym (a więc zależy od ilości i wielkości sprzedanych usług), utrzymanie się w pracy jest ściśle powiązane z opanowaniem tej umiejętności.

Sposobów zdobywania klientów jest wiele i zależą one przede wszystkim od specyfiki firmy dla jakiej pracuje agent oraz typu klientów, których obsługuje. Zdarza się, że część kontaktów do klientów dostaje bezpośrednio od firmy ubezpieczeniowej, ale zdecydowanie częściej sam odpowiada za wyszukiwanie nowych. Oprócz tradycyjnych kontaktów telefonicznych i umawiania spotkań jest tu sporo miejsca na kreatywność i stosowanie niestandardowych metod docierania do klienta np. poleceń przez dotychczasowych klientów, akcji reklamowych czy prezentacji w zakładach pracy.

Wykonując tę pracę nie może Ci zabraknąć takich cech i umiejętności jak: wzbudzanie zaufania klienta, empatia, umiejętność zadawania pytań, aktywne słuchanie, analizowanie oraz komunikatywność w kontakcie bezpośrednim i telefonicznym. Liczy się także dokładność, sumienność, punktualność, optymizm, poczucie humoru, odporność na stres i niepowodzenia.

Praca na tym stanowisku jest w dużej mierze samodzielna, dlatego powinnaś/powinieneś być zawsze bardzo dobrze przygotowana/przygotowany do spotkania: dysponować wiedzą na temat oferowanych usług i warunków ubezpieczeniowych, umieć udzielać klientowi szczegółowych i wyczerpujących informacji, przedstawiać pełen zakres form i rodzajów ochrony ubezpieczeniowej. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek wprowadzanie w błąd oraz manipulowanie klientem. Pożądana jest za to, jak w każdej pracy związanej ze sprzedażą, umiejętność perswazji, wywierania wpływu i negocjacji.

W związku z dużą samodzielnością powinnaś/powinieneś posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy, planowania, przewidywania oraz samodyscypliny. Prawdopodobne jest, że będziesz pracować w kilkuosobowych zespołach podlegając menedżerowi, który częściej pełni rolę coacha i mentora niż kierownika. W miarę osiągania coraz lepszych wyników sprzedażowych możesz uzyskiwać coraz większą swobodę, podlegając bezpośrednio jedynie dyrektorowi oddziału.

W zawodzie tym będziesz mieć nienormowany czas pracy. Sama/sam zdecydujesz, ile godzin chcesz pracować i jakie wyniki osiągać. Najczęściej praca odbywać się będzie w godzinach popołudniowych i wieczornych, kiedy potencjalni klienci kończą swoją pracę i mają czas na spotkania. Zdarza się, że z klientami spotykać się będziesz nie tylko w dni robocze, ale także w weekendy.

Jak zdobyć taki zawód? 

Do wykonywania pracy agenta ubezpieczeniowego nie potrzebujesz wykształcenia finansowego. Owszem, agent musi opanować niezbędną wiedzę o oferowanych produktach ubezpieczeniowych i poznać mechanizmy nimi kierujące, ale sam ich nie konstruuje. Równie dobrym agentem może być zatem ekonomista, matematyk, jak też humanista czy inżynier.

Aby zostać agentem ubezpieczeniowym musisz posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Należy zgłosić się bezpośrednio do firmy ubezpieczeniowej (np. jednego z oddziałów/agencji) lub odpowiedzieć na jedno z licznych ogłoszeń publikowanych w prasie lub w Internecie. W związku z dużą rotacją w tym zawodzie (dotyczy to przede wszystkim agentów z krótkim stażem pracy), firmy ubezpieczeniowe stale poszukują nowych kandydatów, próbując zrekrutować najbardziej skutecznych.

Kandydat na agenta ubezpieczeniowego przechodzi szereg szkoleń, które zapewnia mu firma ubezpieczeniowa – szkoleniami zajmują się pracownicy firm ubezpieczeniowych oraz bardziej doświadczeni agenci. Tematyka szkoleń jest różnorodna i dotyczy specyfiki rynku ubezpieczeniowego, aspektów prawnych działalności ubezpieczeniowej, konstrukcji produktów ubezpieczeniowych, w tym ogólnych warunków ubezpieczeń, oraz procesu sprzedaży i obsługi klienta. Po przejściu pewnej liczby godzin szkoleniowych ze ściśle określonej tematyki kandydat musi zdać egzamin państwowy, aby zostać wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Po uzyskani wpisu może samodzielnie prowadzić działania agencyjne pośrednicząc w sprzedaży usług (np. jako junior agent). Najczęściej jednak, jeszcze przez pewien okres, poszerza swoje kompetencje w sposób praktyczny – uczestnicząc w spotkaniach sprzedażowych razem ze swoim menedżerem (na ogół bardziej doświadczonym agentem). W miarę upływu czasu, zdobywania kolejnych doświadczeń i osiągania coraz lepszych wyników agent może pokonywać kolejne szczeble kariery zawodowej jako starszy agent, specjalista, dyrektor agencji lub oddziału (podane nazwy poszczególnych stopni kariery są umowne i zależą od firmy ubezpieczeniowej).

Przydatne linki 
  • www.piu.org.pl – to strona Polskiej Izby Ubezpieczeń - organizacji zrzeszającej większość firm ubezpieczeniowych działających na polskim rynku.
  • www.ospuif.pl – to oficjalny serwis Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, które dąży do konsolidacji całego środowiska pośredników ubezpieczeniowych i finansowych, reprezentowania go w kontakcie z administracją państwową oraz Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.

Zawody pokrewne

- baza praca-enter -
- baza zewnętrzna -