« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Doradca inwestycyjny

zawód rozwojowyzawód rozwojowy
zawód, co do którego przewiduje się w przyszłości wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy
FPM/Thinkstock
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Doradca inwestycyjny to specjalista, który zajmuje się lokowaniem środków finansowych klienta/inwestora w akcjach, obligacjach, bonach skarbowych, kruszcach, towarach, walutach itp. w taki sposób, aby pomnożyć kapitał początkowy.

Zasadniczo można wyróżnić dwa podstawowe obszary jego działalności. Pierwszym z nich jest doradztwo polegające na wydawaniu rekomendacji/opinii dotyczących różnych form lokowania kapitału. Na ich podstawie klient może samodzielnie inwestować swoje pieniądze na rynku kapitałowym. Zanim jednak doradca przygotuje wspomniane rekomendacje, określa tzw. profil inwestycyjny klienta, biorąc pod uwagę jego wiek, wykształcenie, sytuację rodzinną oraz miesięczny dochód. Oprócz tego zadaniem doradcy jest ustalenie celu inwestycyjnego, czyli zapoznanie się z oczekiwaniami klienta w zakresie m.in. okresu, na jaki środki mają być inwestowane, oraz akceptowalnego poziomu ryzyka. Na podstawie zebranych informacji specjalista przystępuje do opracowania indywidualnej strategii inwestycyjnej: buduje portfel inwestycyjny, który przy wspomnianych wcześniej oczekiwaniach powinien przynieść najwyższy zysk przy określonym ryzyku lub wskazany zysk przy najmniejszym możliwym ryzyku.

Drugim obszarem działalności doradcy inwestycyjnego jest zarządzanie portfelem inwestycyjnym na zlecenie inwestora (osoba prywatna lub przedsiębiorstwo). Niektórzy doradcy specjalizują się w akcjach – ci pracują często w biurach maklerskich, inni mogą mieć wybrane specjalizacje np. inwestycje w wino.

W każdym przypadku doradca na skutek umowy zawartej z klientem, prócz jednorazowego skonstruowania portfela inwestycyjnego, może także później zarządzać powierzonym mu kapitałem, dokonując według ustalonej strategii zakupu lub zbycia określonych aktywów.

Zazwyczaj praca doradcy jest wykonywana zespołowo. Specjalista ten przed podjęciem decyzji korzysta z pomocy analityków finansowych, z którymi współpracuje i konsultuje się w zakresie aktualnej sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie. Współpracownikiem doradcy inwestycyjnego może być także makler, który dokonuje transakcji papierami wartościowymi na giełdzie. W zależności od miejsca pracy przełożonym dorady inwestycyjnego może być menadżer/kierownik działu lub dyrektor całego oddziału.

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

Jako doradca inwestycyjny zatrudnienia będziesz szukać w domach maklerskich, bankach oraz firmach konsultingowych.

Samozatrudnienie w tym zawodzie jest możliwe, choć nie jest zbyt często praktykowane ze względu na konieczność poniesienia znacznych inwestycji – m.in. doradca musi mieć siedzibę, w której będzie mógł godnie przyjąć zamożnego klienta. Obrót niektórymi aktywami wymaga przy tym szczególnych uprawnień i spełnienia warunków formalnych np. doradca specjalizujący się w obrocie akcjami musiałby założyć biuro maklerskie, by pracować na własną rękę.

Najczęściej doradcy pracują w samodzielnych gabinetach. Ich podstawowym narzędziem do pracy jest komputer z odpowiednim oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu. W wielu sytuacjach korzystają także z dokumentacji w wersji papierowej. Tworząc relacje z najzamożniejszymi klientami, doradca czasem konsultuje się z nimi w ich miejscu pracy lub w ich domach, co może wiązać się z pracą w późnych godzinach wieczornych i z podróżami.

Przed doradcą nie są stawiane specjalne wymagania zdrowotne i fizyczne. Ważna jest ogólna, dobra kondycja. Warto dodać, że lekarze odradzają pracę w tym zawodzie osobom o słabym układzie nerwowym lub z zaburzeniami układu krążenia.

Umiejętności i styl pracy 

Chcąc pracować na stanowisku doradcy inwestycyjnego powinnaś/powinieneś doskonale orientować się w ogólnej sytuacji na rynkach finansowych, znakomicie znać swój obszar specjalności (np. prawa rządzące rynkiem papierów wartościowych), kontrolować sytuację na giełdzie, na bieżąco śledzić wydarzenia gospodarcze w kraju oraz poza jego granicami. Łączy się z tym gotowość do systematycznego poszerzania posiadanych wiadomości oraz chęć uczenia się.

Potrzebować będziesz także umiejętności podejmowania szybkich i trafnych decyzji inwestycyjnych w odpowiedzi na zmieniające się okoliczności na rynku finansowym. Pomocne przy podejmowaniu decyzji są tabele i wykresy opisujące zmienność wartości akcji i obligacji w czasie. Abyś jednak mogła/mógł je odpowiednio interpretować, musisz posiadać znaczne uzdolnienia rachunkowe, umiejętność analitycznego myślenia oraz wyciągania wniosków. Liczy się także dobra pamięć oraz zdolność koncentracji uwagi.

Powinnaś/powinieneś również charakteryzować się dość sporą odwagą i chęcią podejmowania ryzyka. Z tym z kolei wiąże się wysoka odporność na stres i zrównoważenie emocjonalne. Zmienność informacji oraz notowań giełdowych może radykalnie wpłynąć na wcześniej przygotowane analizy finansowe. W takiej sytuacji niezbędny jest szybki refleks w ocenie sytuacji oraz spokojna kalkulacja, aby wybrać najlepsze rozwiązanie.

Codzienna praca doradcy często związana jest z wielogodzinną analizą dokumentacji, dlatego przydatna jest cierpliwość oraz umiejętność pracy w monotonnych warunkach. Niezwykle ważna jest dokładność, sumienność, a także umiejętność dobrej organizacji pracy, planowania, przewidywania oraz samodyscypliny.

Doradca inwestycyjny to zawód zaufania publicznego, dlatego musisz cechować się wysokim poczuciem odpowiedzialności i bezwzględnie przestrzegać zasad etyki zawodowej. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek wprowadzanie w błąd oraz manipulowanie klientem.

Jak zdobyć taki zawód? 

Prawo wykonywania tego zawodu przysługuję tylko tym osobom, które zostały wpisane na listę doradców prowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jednym z warunków wpisania na taką listę, a tym samym otrzymania licencji dorady inwestycyjnego, jest zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego organizowanego właśnie przez Komisję Nadzoru. Egzamin jest trzyetapowy i obejmuje zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii, matematyki, analizy finansowej a także etyki zawodowej. Do egzaminu mogą przystępować osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, jednakże pracodawcy zwykle wymagają dyplomu uczelni wyższej. Preferowani są absolwenci kierunków ekonomicznych, matematycznych lub technicznych, ewentualnie absolwenci średnich szkół ekonomicznych z kilkuletnim stażem pracy. Na stronie www.kierunkistudiow.pl możesz zapoznać się w wybranymi programami studiów oraz z ofertą szkół wyższych.

Hierarchia organizacyjna w miejscu pracy doradcy inwestycyjnego sprzyja możliwości awansu. Jedną z form awansu jest lepsza opinia zawodowa, zdobyta poprzez doświadczenie. Specjaliści odznaczający się dużą wiedzą, potencjałem intelektualnym oraz skutecznością często zostają członkami zarządów, a nawet prezesami. Z mocy obowiązującego prawa mogą zasiadać również w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa.

Przydatne linki 

Więcej o zawodzie dorady inwestycyjnego przeczytasz w serwisie Doradca 2000.

Warto zobaczyć: