« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Inżynier budownictwa

FPM/Thinkstock
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Zawód inżyniera budownictwa jest zaliczany do zawodów zaufania publicznego. Jest uregulowany prawnie, posiada własny samorząd zawodowy (Polska Izba Inżynierów Budownictwa) i jest przeznaczony dla osób posiadających stosowne wykształcenie. Zależnie od ukończonej specjalności inżynier budownictwa współtworzy projekty budowlane, wykonawcze lub technologiczne. Może być odpowiedzialny za przebieg budowy (planowanie harmonogramu robót, zamówienia sprzętów i materiałów) oraz sporządzenie wyceny inwestycji i robienie kosztorysu. Podczas samej budowy jego zadania związane są z nadzorowaniem i kontrolą prac na budowie.

Zawarte w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności (KZiS) specjalizacje mają związek z rodzajami budowanych obiektów. Należą do nich: inżynier budownictwa – budowle i drogi wodne, inżynier budownictwa – budownictwo ogólne, inżynier budownictwa – budownictwo przemysłowe, inżynier budownictwa – linie, węzły i stacje kolejowe, inżynier budownictwa – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne, inżynier budownictwa – wyburzanie obiektów, inżynier budowy dróg, inżynier budowy mostów, inżynier geotechnik i w końcu – rzeczoznawca budowlany.

Zdobywszy wykształcenie w tym kierunku, możesz pracować na różnych stanowiskach:

  • Projektant – wykonuje projekty obiektów budowlanych, sporządza dokumentację, wycenia inwestycje budowlane;
  • Weryfikator – sprawdza i ocenia projekty budowlane, wykazuje błędy projektowe i proponuje zmiany, ocenia stan techniczny obiektów budowlanych;
  • Inspektor nadzoru – kontroluje kolejne etapy budowy oraz ich zgodność z projektem oraz regulacjami i normami prawnymi, sprawdza jakość robót i materiałów budowlanych, dokonuje odbioru technicznego instalowanych urządzeń oraz zakładanych instalacji w obiekcie budowlanym, kontroluje wydatki ponoszone podczas realizacji budowy, wydaje instrukcje postępowania nt. wadliwie wykonanych robót kierownikowi budowy;
  • Kierownik robót – kieruje pracami podczas budowy, prowadzi dokumentację budowy, zgłasza gotowy obiekt do odbioru przez inspektora;
  • Pracownik badawczo-rozwojowego – prowadzi badania i wdraża nowe rozwiązania techniczne w zakresie budownictwa, poszukuje nowych metod budowania i organizacji pracy na budowie, kontroluje jakość materiałów wykorzystywanych w budownictwie.

Zawód inżyniera budowlanego jest silnie związany z zawodem architekta. W niektórych krajach zawody te są połączone i uprawniają do wykonywania zadań obydwu zawodów. W Polsce jednak zawody te są rozdzielone, co ma odzwierciedlenie w przepisach prawa. 

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

Jako inżynier budownictwa możesz szukać pracy w firmach budowlanych i remontowych, biurach projektów, firmach deweloperskich (zajmujących się budowaniem i sprzedażą domów i apartamentów), firmach consultingowych w branży budowlanej, a także w przemyśle stoczniowym, hutnictwie oraz służbach inwestycyjnych kolei.

W tym zawodzie pracować będziesz w biurze oraz na placu budowy ­– gdzie musisz liczyć się ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi, hałasem oraz pyłem. Czas pracy zależy od wykonywanego stanowiska, zazwyczaj jednak praca trwa ok. 8 godzin dziennie (w okresie wzmożonych prac może się jednak znacznie wydłużyć). Czas pracy osoby na stanowisku inspektora nadzoru wymaga takiej organizacji pracy, która zapewni kontrolę nad pracami budowlanymi przez 24 godziny na dobę.

Ze względu na to, że budowane obiekty mogą znajdować się w różnych częściach kraju, decydując się na ten zawód powinnaś/powinieneś przygotować się na konieczność wyjazdów.

Umiejętności i styl pracy 

Jeśli chcesz zostać inżynierem budownictwa zastanów się, czy dobrze radzisz sobie z zadaniami wymagającymi użycia wyobraźni przestrzennej, logicznego myślenia, znajomości matematyki oraz wykonywania rysunków technicznych. Zwód inżyniera budowlanego może być dla Ciebie odpowiedni, jeśli posiadasz zdolności techniczne. Wymagana jest także dokładność, sumienność i precyzja. Należy podkreślić, że jest to zawód związany z bezpieczeństwem wielu ludzi, dlatego by w nim się odnaleźć, musisz także odznaczać się odpowiedzialnością.

Tworzenie i czytanie projektów będzie od Ciebie wymagało umiejętności posługiwania się komputerem oraz programami do projektowania (typu CAD). Pamiętaj przy tym, że inżynier budownictwa to zawód wymagający ciągłego rozwoju, zdobywania bieżącej wiedzy z zakresu nowoczesnych technik budownictwa oraz przepisów prawa.

Jeśli chcesz zostać inżynierem budownictwa, warto podjąć naukę języków obcych. Język angielski powinien być na poziomie swobodnego czytania instrukcji obsługi maszyn i urządzeń budowlanych. Znajomość języków otwiera także możliwość podjęcia pracy za granicą.

Warto wspomnieć także o umiejętnościach komunikacyjnych. Inżynier w swojej pracy kontaktuje się z innymi inżynierami, architektem, pracownikami budowy. Jego polecenia i instrukcje muszą być czytelne i zrozumiałe dla współpracowników, by nie doszło do popełnienia błędów.

Szczególnie cenionymi umiejętnościami u inżynierów budownictwa są: zdolność koncentracji uwagi, samodzielność, kreatywność, umiejętności kierownicze oraz umiejętność podejmowania szybkich decyzji.

Jak zdobyć taki zawód? 

Aby wykonywać zawód inżyniera budownictwa, musisz ukończyć studia wyższe w tym kierunku oraz odbyć praktykę i zdać egzamin. Studia na kierunku budownictwo trwają od 3,5 do 4,5 roku i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera w wybranej przez studiującego specjalizacji. Po uzyskaniu tego tytułu można kontynuować studia magisterskie trwające 1,5 lub 2 lata, uzyskując tym samym stopień magistra inżyniera. Studia prowadzone są na politechnikach i uczelniach technicznych.

Żeby zdobyć uprawnienia budowlane, należy odbyć praktykę pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia budowlane (bez ograniczeń we właściwej specjalności). Długość i rodzaj praktyki są regulowane przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez samorządy zawodowe inżynierów budownictwa.

Po odbyciu praktyki udokumentowanej w dzienniku praktyk należy złożyć państwowy egzamin przed okręgowa komisją kwalifikacyjną. Sposób przeprowadzenia egzaminów określa regulamin ustalany przez krajową komisję kwalifikacyjną PIIB (Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa). Po pozytywnym złożeniu egzaminu należy zostać członkiem właściwej izby zawodowej, płacić składki na tę izbę i dopiero wtedy można pełnić samodzielną funkcję. Sprawdź aktualizowaną listę, w której wyróżnione zostały wyłącznie te specjalności, które może uzyskać inżynier budownictwa.

Zawód inżyniera budownictwa stwarza możliwości awansu – zarówno pionowego, czyli zajmowania wyższych stanowisk, jak również poziomego, poprzez zdobywanie kolejnych uprawnień i poszerzanie zakresu specjalizacji.

Przydatne linki 
  • PIIB – Polska Izba Inżynierów Budownictwa.
  • Wirtualny Informator Maturzysty – opis zawodu wraz z wykazem uczelni, na których można studiować inżynierię budownictwa.
  • Inżynier budownictwa – Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa – znajdziesz tu m.in. oferty pracy w branży budowlanej.
  • StudentBuduje.pl – portal studentów budownictwa: artykuły, oferty pracy, forum.
  • Tutaj znajdziesz opis zawodu z Klasyfikacji Zawodów i Specjalności.