« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Inżynier inżynierii środowiska

zawód rozwojowyzawód rozwojowy
zawód, co do którego przewiduje się w przyszłości wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy
FPM/Thinkstock
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Praca inżyniera inżynierii środowiska polega na realizacji przedsięwzięć dążących do zachowania środowiska naturalnego w stanie równowagi. Inżynieria środowiska zajmuje się rozwiązywaniem problemów związanych z ochroną środowiska za pomocą środków technicznych i biologicznych.

W odróżnieniu od pracy specjalisty ochrony środowiska, zadaniem inżyniera jest opracowywanie koncepcji i projektowanie instalacji dążących do poprawy stanu środowiska naturalnego. Podczas gdy specjalista zajmuje się polityką ochrony środowiska, inżynier ochrony środowiska ulepsza istniejące technologie, a także konstruuje nowe rozwiązania.

Zawód inżyniera ściśle związany jest z uzyskaniem wyższego wykształcenia technicznego. Inżynierowie wybierają podczas edukacji jedną ze ścieżek specjalizacyjnych, stając się specjalistami w danej dziedzinie (m.in. oczyszczanie miast i gospodarka odpadami, gospodarka wodna i hydrologiczna, ochrona przed hałasem i drganiami mechanicznymi, instalacje sanitarne, systemy ochrony powierzchni ziemi, systemy ochrony powietrza). Od niej zależy wybór miejsca pracy, a także rodzaj wykonywanych zadań zawodowych.

Przykładowo, miejscem pracy inżyniera o specjalności „oczyszczanie miast i gospodarka odpadami” mogą być przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, zakłady utylizacji odpadów i wysypiska śmieci. Odpowiedzialny jest tam za nadzór nad systemem przyjmowania, składowania, segregowania i utylizowania odpadów komunalnych i przemysłowych.

Inżynier o specjalizacji „gospodarka wodna i hydrologiczna” może pracować m.in. w oczyszczalni ścieków. Jego zadaniem jest utrzymywanie procesu oczyszczania poprzez nadzór nad urządzeniami oraz odpowiednimi parametrami technologicznymi.

Wybór specjalizacji jest ważny, ponieważ przygotowuje inżyniera do podejmowania zadań zawodowych w konkretnym obszarze. Bez względu jednak na specjalizację, inżynier ochrony środowiska opracowuje koncepcje w zakresie projektowania, ulepszania i eksploatacji instalacji (np. wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, klimatyzujących) i systemów oczyszczania (np. projektuje oczyszczalnie ścieków, kotłownie) oraz opracowuje raporty i ekspertyzy z zakresu inżynierii środowiska. Jego miejsce pracy związane jest z instytucją lub przedsiębiorstwem odpowiedzialnym za stosowanie technologii ochrony środowiska.

Inżynierowi często podlegają współpracownicy odpowiedzialni za wdrażanie zaplanowanych koncepcji, dlatego do zadań inżyniera należy często także kierowanie zespołem pracowników i nadzór nad realizacją wspólnych celów.


 

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

Jako inżynier inżynierii środowiska Twoimi miejscami pracy mogą być wszelkie instytucje i zakłady związane ze stosowaniem technologii ochrony środowiska: zakłady komunalne, zakłady utylizacji i oczyszczalnie ścieków, przedsiębiorstwa wykonawcze, a także biura projektowe, ośrodki badań i kontroli środowiska, gazownie, ośrodki nadzoru inwestycyjnego. Praca inżyniera może obywać się w biurze, w miejscach działania urządzeń technologicznych, na budowie lub w terenie.

Zazwyczaj jego czas pracy wynosi osiem godzin dziennie w systemie jednozmianowym, jednak w miejscach wymagających ciągłości technologicznego procesu oczyszczania (np. w oczyszczalni ścieków), praca odbywa się w systemie trójzmianowym. Praca odbywa się wtedy także w weekendy oraz dni wolne od pracy. W pracy związanej z narzuconym terminem (np. na budowie), mogą mieć miejsce okresy wzmożonej pracy przez dłuższy czas.

Bezpośrednim przełożonym inżyniera jest zazwyczaj kierownik zespołu lub dyrektor instytucji. Możliwości awansu są nieduże. Awans może odbywać się poprzez przechodzenie na bardziej zaawansowane stanowiska pracy – np. z inspektora na starszego inspektora lub zajmowanie wyższych stanowisk technicznych (np. w zakładzie komunalnym lub na budowie).

 

Umiejętności i styl pracy 

Do pracy w inżynierii środowiska musisz posiadać zdolności kreatywnego i logicznego myślenia (potrzebne np. do projektowania instalacji) oraz uzdolnienia techniczne. Praca wymaga dokładności oraz dobrej organizacji.

Ponieważ jako inżynier będziesz mieć także kontakt z innymi pracownikami, a praca często wymaga współpracy – powinnaś/powinieneś posiadać zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy z ludźmi. Ważną cechą w tym zawodzie jest poczucie odpowiedzialności.

 

Jak zdobyć taki zawód? 

Do wykonywania zawodu konieczne jest ukończenie wyższych studiów technicznych ze stopniem inżyniera. Podczas studiów student wybiera specjalizację. Przykładowe, proponowane przez uczelnie wyższe ścieżki specjalizacyjne to:

 • zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza,
 • zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby,
 • inżynieria wodna i sanitarna wsi,
 • ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona atmosfery,
 • inżynieria energii,
 • infrastruktura techniczna na terenach zurbanizowanych,
 • monitoring środowiska,
 • odnawialne źródła energii,
 • urządzenia sanitarne,
 • gospodarka odpadami,
 • bioinżynieria,
 • ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i gazownictwo,
 • higiena i bezpieczeństwo środowiska pracy,
 • inżynieria środowiska i czyste technologie w energetyce i motoryzacji,
 • inżynieria wody, ścieków i gleby,
 • techniczne wyposażenie budynków,
 • technologie materiałowe w ochronie środowiska. 

Jeśli myślisz o pracy inżyniera warto rozpocząć edukację w tym kierunku już w szkole ponadgimnazjalnej, zdobywając tytuł technika ochrony środowiska.

Ukończenie studiów technicznych i zdobycie tytułu inżyniera może być również połączone ze studiowaniem innego kierunku, związanego z daną specjalizacją. Na przykład studia z zakresu akustyki na wydziale fizyki, mogą stanowić dobre uzupełnienie dla osoby zainteresowanej specjalizacją „ochrona przed hałasem”, a studia rolnicze o specjalności „ochrona gleby” dla osób zainteresowanych specjalizacją „ochrona powierzchni ziemi”.

Przydatne linki 

Więcej na temat tego zawodu możesz dowiedzieć się, odwiedzając podane strony internetowe:

 • Inżynier inżynierii środowiska – opis zawodu z „Przewodnika po zawodach”, dostępnego na stronie doradca.praca.gov.pl.
 • Wirtualny Informator Maturalny – pod podanym linkiem znajduje się charakterystyka studiów z zakresu inżynierii środowiska.
 • Strefainzyniera.pl – ciekawy artykuł na temat pracy inżyniera specjalizującego się w oczyszczaniu miasta.
 • Zawody przyszłości – opis zawodów przyszłości na stronie qpracy.pl, wśród których znaleźć można zawody z zakresu ochrony środowiska.
 • Technik ochrony środowiska – opis zawodu z „Przewodnika po zawodach”, dostępnego na stronie doradca.praca.gov.pl.
 • Podstawa programowa dla zawodu technik ochrony środowiska, dostępna na stronie koweziu.edu.pl.

Komentarze

studiuję inżynierię środowiska; inzynieria sanitarna i wodna