« Powrót do listy zawodów
Picture illustrating a profession

Pracownik ochrony fizycznej

Inna nazwa: pracownik ochrony, pracownik ochrony osób i mienia, agent ochrony, ochroniarz, strażnik / strażniczka
FPM/Thinkstock
Wersja do wydruku
Co robi i dla kogo?

Pracownik ochrony fizycznej to osoba, której podstawowym obowiązkiem jest zapewnienie bezpośredniego bezpieczeństwa życia, zdrowia lub nietykalności osobistej innym ludziom m.in. na terenie zakładu pracy, w placówkach handlowych, na strzeżonych osiedlach mieszkaniowych, w miejscach użyteczności publicznej czy też w trakcie imprez masowych. Pracownik ten może również odpowiadać za ochronę mienia, czyli podejmować działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Strażnik może uczestniczyć w konwoju pieniędzy czy przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych. Ponadto może być odpowiedzialny za planowanie i realizację systemu ochrony dla firm i instytucji w zakresie zabezpieczenia technicznego poprzez montaż i eksploatację systemów elektronicznych, zabezpieczeń danych, systemów przeciwpożarowych itp.

Realizacja większości zadań z zakresu ochrony wymaga uzyskania licencji. Niemniej jednak jest kilka grup pracowników, które są zwolnione z tego obowiązku. Należą do nich np. ochroniarze pracujący w placówkach handlowych. Z kolei w obiektach podlegających obowiązkowej ochronie, takich jak zakłady produkcji specjalnej, banki, porty morskie i lotnicze, zatrudnieni mogą być tylko pracownicy licencjonowani. Posiadają oni znacznie szerszy zakres uprawnień. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wyróżnia się licencje pierwszego i drugiego stopnia w dwóch kategoriach: pracownika ochrony fizycznej i pracownika zabezpieczenia technicznego.

Pracownicy ochrony zwykle pracują zespołowo. Patrol to z reguły dwie lub trzy osoby pracujące w terenie, utrzymujące kontakt z dyżurnym prowadzącym stały monitoring wszystkich chronionych obiektów. W razie nagłego zdarzenia, np. ataku na obiekt, do akcji wkracza grupa interwencyjna powiadomiona przez patrol. Jest to kilkuosobowa grupa kierowana przez dowódcę, w której obowiązuje podział zadań i bezwzględne posłuszeństwo. W jej skład wchodzą doświadczeni, dobrze wyszkoleni i uzbrojeni pracownicy. Używają oni broni palnej lub gazowej, paralizatorów, kajdanek.

Gdzie pracuje i w jakich warunkach? 

Jako pracownik ochrony fizycznej możesz szukać pracy w ramach wewnętrznej służby ochrony (uzbrojone i umundurowane zespoły pracowników, odpowiedzialne za zabezpieczenie obiektów i obszarów podlegających obowiązkowej ochronie) lub na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. Możesz też samodzielnie zacząć taką działalność gospodarczą.

Specjalista ten może pracować w różnych miejscach, co uzależnione jest od otrzymanego zlecenia. Może być to zarówno praca na wolnym powietrzu, która wymaga gotowości na przebywanie w trudnych warunkach atmosferycznych, jak również wewnątrz ochranianych obiektów. Mogą to być m.in. placówki handlowe, magazyny, szkoły, zakłady pracy, banki. Zwykle w takiej sytuacji strażnicy mają do swojej dyspozycji pomieszczenie wyposażone w monitory oraz inne urządzenia informujące o wystąpieniu zagrożenia. Agent ochrony często przemieszcza się, używając służbowego samochodu oznaczonego znakiem firmowym. Do porozumiewania się stosuje łączność radiową i telefon komórkowy.

Praca na stanowisku ochroniarza wiąże się z dużą dyspozycyjnością i gotowością do pracy całą dobę, gdyż zwykle odbywa się w systemie zmianowym – w dzień i w nocy, najczęściej także w weekendy i dni świąteczne. Wobec pracowników ochrony stawia się wysokie wymagania co do sprawności fizycznej i psychicznej. Każda z osób ubiegająca się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia musi przejść obowiązkowe badania lekarskie i psychologiczne. Ze względu na posługiwanie się bronią niezbędna jest ostrość wzroku, dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz widzenie stereoskopowe.

Umiejętności i styl pracy 

Jeśli myślisz o zawodzie pracownika ochrony, musisz dysponować umiejętnością logicznego myślenia i podejmowania szybkich decyzji, szczególnie w stanie silnego napięcia i stresu. Z tym nierozerwalnie łączy się umiejętność samokontroli i opanowania. Nie bez znaczenia jest także odwaga, dyscyplina, zdolność do współpracy oraz podporządkowania się poleceniom kierownika czy dowódcy.

Powinnaś/powinieneś odznaczać się komunikatywnością – zarówno w mowie, jak i na piśmie. Do Twoich obowiązków należało będzie udzielanie informacji, ostrzeżeń, poleceń oraz formułowanie raportów czy instrukcji. W kontakcie z innymi ludźmi, np. uczestnikami imprez masowych, pracownikami zakładów, interesantami urzędów, klientami placówek handlowych, ważna jest również wysoka kultura osobista i cierpliwość.

Nie może Ci zabraknąć ponadto rzetelności i odpowiedzialności, a także specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa, procedur administracyjnych oraz informacji o zabezpieczeniach i ochronie. A z tym wiąże się gotowość do ciągłego doskonalenia i poszerzania swoich kompetencji.

Jak zdobyć taki zawód? 

Kandydat na stanowisko pracownika ochrony fizycznej ma przed sobą kilka możliwości. Odpowiednie kwalifikacje może zdobyć w trybie kursowym, w którym nauka trwa kilka tygodni lub miesięcy. W programie zajęć znajdują się przedmioty administracyjne i prawne, wyszkolenie strzeleckie oraz ćwiczenia sprawnościowe m.in. samoobrona. Każdy słuchacz musi też odbyć praktykę w firmie ochrony osób i mienia po to, by poznać specyfikę tej pracy. Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym, organizowanym przez Wydział Postępowania Administracyjnego Komendy Wojewódzkiej Policji. Pozytywna ocena z egzaminu uprawnia do starania się o przyznanie licencji pierwszego lub drugiego stopnia (w zależności od rodzaju realizowanego kursu). Osoba ubiegająca się o licencję musi m.in. mieć ukończony 21 rok życia i nie być skazana wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne (szczegółowe kryteria znajdziesz tutaj). Inną opcją jest ukończenie szkoły policealnej kształcącej w zawodzie pracownika ochrony. Absolwenci takiej szkoły uzyskują tytuł technika ochrony i mogą ubiegać się od razu o licencję drugiego stopnia. Jeszcze inną możliwością są studia wyższe na kierunku administracja lub ukończenie szkoły resortowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie prawno-administracyjnym ochrony porządku publicznego.

Warto podkreślić, że licencję wydaje się na czas nieokreślony, chociaż zdarzają się sytuacje, w których decyzja o przyznaniu licencji zostaje cofnięta, np. w przypadku prawomocnego wyroku z orzeczeniem za przestępstwo umyślne. Licencja wygasa natomiast, gdy pracownik ochrony nie wykonuje zawodu przez okres dłuższy niż dwa lata.

Przydatne linki 

Więcej informacji o zawodzie pracownika ochrony znajdziesz w serwisie Doradca 2000.

Warto zobaczyć:

  • ciekawy artykuł „Kto może zostać pracownikiem ochrony” w serwisie GazetaPodatnika.pl.
  • informacje o planowanych zmianach w dostępie do zawodu pracownik ochrony fizycznej drugiego stopnia – tzw. deregulacja zawodów.
  • www.kzpochrona.com.pl – to oficjalna strona internetowa Polskiego Związku Pracodawców „Ochrona”, który aktywnie uczestniczy w tworzeniu uregulowań prawnych i rozwiązywaniu problemów dotyczących branży ochrony.

Zawody pokrewne

- baza praca-enter -
- baza zewnętrzna -